Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kal?p Sistemleri D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi
D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi

 • Betonarme plak dö?emelerde (düz dö?emelerde),
 • Geni? aç?kl?kl? kiri?li dö?emelerde veya kiri? sistemi belli standartta devam eden yap?larda,
 • Otel, i?yerleri, al??veri? merkezleri, konut gibi yap?lar?n kiri?siz ve mantar dö?emelerinde iyi sonuçlar verebilecek kal?p sistemidir.
 • Kal?p sökme süresini k?saltarak kaba yap? in?aat süresini k?saltmak amac?yla kullan?labilen bir dö?eme kal?p sistemidir.
 •  Yüzey eleman? olarak; plywood levhalar kullan?labildi?i gibi, sac levhalar da tercih edilebilir.
 • S?va gerektirmeyen pürüzsüz yüzey elde etmek mümkünüdür.
 • ?skele sistemi olarak fl an?l? veya cuplock iskele sistemi kullan?labilir.
 • Beton dökümünden 3 veya 4 gün içerisinde dü?er ba?l?klar ve ta??y?c? iskele yerinde kalmak üzere di?er elemanlar sökülebilir. Dü?er ba?l?k ve dü?er kiri?li (çelik kal?p panolu) dö?eme kal?p sistemi uygulama
 • Dü?er ba?l?k ve ta??y?c? iskele elemanlar?n?n yedekleri ile beraber yeni bir kal?p kurulumu gerçekle?tirilebilir.
 • Sistem dü?er ba?l?k, dü?er kiri?, çelik ?zgara elemanlar? (tali kiri?), plywood (çelik kal?p pano), ve iskele elemanlar?ndan (dikmelerden) olu?ur.
 • Bu sistem ile beraber; in?aat yap?m h?z? artmaktad?r.
 • Dö?emede kullan?lan tabliye eleman miktar? da azalmaktad?r.
 • Sistemde kullan?lan bütün elemanlar kullan?m? esnas?nda vinç gerektirmez, insan ta??mas?na uygundur.
 • Dö?eme kal?nl??? ve projeye göre çözümler üretilmektedir.
 • Bütün bu nedenlerden dolay? sistem bize ekonomik neticeler vermektedir.

 

Dü?er Ba?l?k ve kiri?li (çelik kap? panolu) dö?eme kal?p sistemi uygulama
Uygulama Resimleri
D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi   D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi   D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi   D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi   D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi   D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi   D?er Ba?l?kl? D?eme Kal?p Sistemi