Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kamal? Tip ?skele Man?on Kaynak Ba?l?kl?
Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)

Bu sistemin;

 

 • Yatay elemanlar? “Kurta?z? Man?on Kaynak Ba?l?kl?” olarak imal edilir.
 • Kurulumu ve sökümü h?zl? ve kolayd?r.
 • Yatay eleman ile dikmenin kenetlendi?i flan? noktalar?nda, yatay elemana man?on kaynakl? monte edilen ba?l?klar yük ta??ma mukavemetini art?rmaktad?r.
 • Flan?a sekiz yönden ba?lant? sa?lanabilir.
 • Yatayda ve dü?eyde de?i?ik ölçülerde kullan?labilmektedir.
 • Pres bask? sistemine göre yük ta??ma kapasitesi yüksektir.
 • Genellikle cephe çal??ma iskelesi olarak tercih edilebildi?i gibi, iç mekanlarda montaj, dekorasyon ve restorasyon (yenileme) i?lerinde de tercih edilmektedir.
 • Ayr?ca (orta a??rl?ktaki ) dö?eme altlar?nda kal?p alt? yük ta??ma iskelesi olarak rahatl?kla kullan?labilmektedir.
 • Her türlü cephe tasar?mlar?na ve dö?eme ile kiri? altlar?na göre dikmelerdeki flan?lar? sayesinde uyum sa?lama imkan? vard?r.
 • Sistemin dikme elemanlar? 3mm kal?nl???nda yatay elemanlar? ise 2,5mm kal?nl???nda TSE belgeli 48,3 mm çapl? standart borulardan üretilir.
 • Kamalar 6 mm kal?nl???ndad?r. 

 

 

 Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir,
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabil

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme Eleman,
 • Yatay Eleman,
 • Kriko Alt Ayar Eleman?,
 • Kriko Üst Ayar Eleman?,
 • Birle?tirme Eleman?,
 • Ba?lang?ç Aya??,
 • Metal Kalas,
 • Metal Merdiven,
 • Sabit Dayama,
 • Ayarl? Dayama,
 • Konsol.
 • Kurta?z? Kamal? Cephe ?skele Sistem Elemanlar?

 

Man?on Kaynak Ba?l?k Yatay Eleman


TEKN?K ÖZELL?KLER

 

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap? Boru Kal?nl??? A??rl??? (kg)
I-KAMKBY–500 500 48 mm 2,5 mm 1,7
I-KAMKBY–700 700 48 mm 2,5 mm 2,5
I-KAMKBY–1000 1000 48 mm 2,5 mm 3,2
I-KAMKBY–1500 1500 48 mm 2,5 mm 4,6
I-KAMKBY–2000 2000 48 mm 2,5 mm 6,0
I-KAMKBY–2500 2500 48 mm 2,5 mm 7,5
I-KAMKBY–3000 3000 48 mm 2,5 mm 8,9


Man?on Kaynak Ba?l?kl? Ayarlanabilir Dayama Eleman?

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)

A??rl???
(kg)

I-KAMKBAD 250/250 250-500 48 2,5 2,5

Man?on Kaynak Ba?l?kl? Sabit Dayama Eleman?

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)

A??rl???
(kg)

I-KAMKBSD 250/250 250 48 2,5 1,5
I-KAMKBSD 400 400 48 2,5 1,8
 

Man?on Kaynak Ba?l?kl? Konsol Eleman?

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)

A??rl???
(kg)

I-KAMKKBK 500x500 500 48 2,5 5
I-KAMKKBK 700x1000 700 48 2,5 7

Uygulama Resimleri
Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)   Kurta?z? Kamal? ?skele (Man?on Kaynak Ba?l?kl?)