Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Plywood (Kontrplak) Plywood Kenar Boyas?
Plywood Kenar Boyas?

Plywood Kenar Boyas?

PLYWOOD BOYASI (BROWN)

SU BAZLI YALITIM BOYASI

Tan?m?     

      
Kesilerek ebatlanan plywood, kontrplak, OSB gibi malzemelerin ve kenarlar?n?n sudan yal?t?lmas? amaçl? boyad?r.

Özellikleri


?n?aatlarda kullan?lan plywood, kontrplak kal?plar?n su ile temas?nda, kenarlar?nda deformasyon olu?ur ve bünyelerine su almaya ba?lar. Bu durum kal?p ve kenar bölgesinde kot fark? olu?turur. Daha ileri durumlarda kopmalar ve katmanlar?n ayr?lmas? görülür. Tüm bu durumlar?n engellenmesi ad?na kullan?lan boyad?r.


Yüzey Haz?rlama: Ebatlanan kenarlara direkt uygulan?r.

Uygulama ?ekli: Kullan?ma haz?r üründür. F?rça veya rulo ile uygulan?r.

?nceltme Oran?: Kullan?ma haz?rd?r.

Kuruma Süresi: 20’C de yakla??k 30 dakika da dokunma kurumas?n? tamamlar.
 
Kullan?lan Aletler:
F?rça,  rulo

Depolama: Do?rudan güne? ????? almayan, a?z? kapal? ambalaj?nda 5–35 0C aras?nda depolay?n?z. Kullan?lmad???nda ambalaj kapa??n?n kapal? tutulmas? gerekir. Dondan korunmal?d?r.Depolama süresi 2 y?l d?r.

Boyanabilen Alan ( Sarfiyat ): Kal?b?n yüzey durumuna ve uygulama ?ekline ba?l? olarak 10–15 m2 /lt

Uygulama Resimleri
Plywood Kenar Boyas?   Plywood Kenar Boyas?   Plywood Kenar Boyas?   Plywood Kenar Boyas?   Plywood Kenar Boyas?   Plywood Kenar Boyas?   Plywood Kenar Boyas?