Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz H Tipi ?skele Kule ?skele
Kule ?skele

Bu sistem,

 • Kule ?eklinde i? iskelesi olarak veya kal?p alt? yük ta??y?c? iskele olarak kullan?labilirler.
 • Alt çerçeve eleman?ndan sonra H ?eklindeki elemanlar?n birbirine monte edilerek yükselirler.
 • 1m yükseklik için 4 adet H tipi elemana ihtiyaç vard?r.
 • ?skelenin biti?inde, H biti? eleman? veya üste monte edilen üst çerçeve eleman? kullan?l?r.
 • H elemanlar birbirleriyle diyagonal eleman ile ba?lanarak iskelede dijitlik sa?lan?r.
 • Kal?p alt? yük iskelesinde, üst çerçeve eleman?na üst ayar eleman? ba?lanarak ah?ap kiri?ler ta??n?r.
 • Kiri? altlar?nda yük ta??y?c? olarak kullan?labilirler.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • H elemanlar,
 • Alt ve üst çerçeve eleman?,
 • H biti? eleman?,
 • Dört yollu üst ayar eleman?,
 • U ba?l?kl? üst ayar eleman?,
 • Diyagonal eleman,
 • Alt ayar eleman?.

 

Uygulama Resimleri
Kule ?skele   Kule ?skele   Kule ?skele