Ürün Bul/Ara
Cup-Lock ?skele Sistemi
Ürünlerimiz Cup-Lock ?skele Sistemi Ta??y?c? ?skele
Ta??y?c? ?skele

Cup-Lock (Fincan) Tip Ta??y?c? ?skele

 • Bu ?ekilde kullan?lan sistem daha sonraki a?amalarda da çal??ma iskelesi olarak kullan?larak ekonomi sa?lar.
 • Yatay ve dü?ey elemanlar?n ba?lant?s? ile rijit bir sistem olu?tu?undan yük ta??ma kapasitesi yüksektir ve emniyetlidir.
 • Dikme üzerindeki fi ncan mesafeleri 100 cm dir, yük hesab?na göre bu mesafeler 50 cm olabilir.
 • Ta??nacak yük miktar?na göre bu mesafelerde yataylar kullan?labilmektedir.
 • Fincanlar 5 mm sacdan imal edilmektedir ve dikmelere kaynakla ba?lanm??t?r.
 • Bu fi ncanlar üzerinde sfero döküm olarak imal edilen ve yatay elemanlar?n ba?land??? hareketli fi ncanlar bulunur.
 • Dikmeler dü?ey birle?tirme elemanlar? ile birbirlerine ba?lan?rlar.
 • Yük ta??ma kapasitesi di?er FLAN?LI S?STEMLERE göre yüksektir.
 • Emniyetli ve h?zl? bir birle?im sa?lama imkan? verir. Herhangi bir kama, somun gibi elemanlara ihtiyaç olmadan yatay elemanlar ile dü?ey elemanlar?n birle?imi kolayl?kla sa?lanabilir.
 • Dü?ey elemanlar üzerinde bulunan fi ncanlar ile montaj ve söküm i?lemleri pratik bir hale gelmi?tir.
 • Dü?ey elemanlar(dikmeler) 48mm çap?nda 3mm kal?nl???nda, yatay elemanlar 48mm çap?nda 2,5mm kal?nl???nda TSE belgeli standart borulardan üretilmektedir.
 • ?malatta TSE belgeli 48mm çapl? standart borular kullan?lmaktad?r.
 • Dö?eme kal?p altlar?nda yük ta??y?c? iskele olarak kullan?l?r.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir,
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.

 

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme (Dü?ey Eleman),
 • Yatay Eleman,
 • Alt Ayar Eleman?,
 • Üst Ayar Eleman?,
 • Dikme Birle?tirme Eleman?,
 • Kiri? Alt? Ta??y?c? Eleman,
 • Konsol

 

Uygulama Resimleri
Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele   Ta??y?c? ?skele