Ürün Bul/Ara
Cup-Lock ?skele Sistemi
Ürünlerimiz Cup-Lock ?skele Sistemi ?? ?skelesi


?? ?skelesi

Cup-Lock (Fincan) Tip ?? ?skelesi

 • Dö?eme kal?p altlar?nda yük ta??y?c? iskele olarak kullan?labildi?i gibi cephelerde ve di?er mekan ve hacimlerde i? iskelesi olarak da kullan?labilmektedir.
 • Dolay?s?yla ba?lang?çta yük ta??ma iskelesi olarak kullan?lan sistem daha sonralar? i?in bitimine kadar di?er a?amalarda da kullan?lma imkân? sa?lar.
 • Dikme üzerindeki fi ncan mesafeleri 100cm dir, yük hesab?na göre bu mesafeler 50cm olabilir.
 • Ta??nacak yük miktar?na göre bu mesafelerde yataylar kullan?labilmektedir.
 • Fincanlar dikmelere kaynakla ba?lanm??t?r.
 • Bu fi ncanlar üzerinde sfero döküm olarak imal edilen ve yatay elemanlar?n ba?land??? hareketli fi ncanlar bulunur.
 • Dikmeler dü?ey birle?tirme elemanlar? ile birbirlerine ba?lan?rlar.
 • Yük ta??ma kapasitesi di?er FLAN?LI S?STEMLERE göre yüksektir.
 • Emniyetli ve h?zl? bir birle?im sa?lama imkân? verir. Herhangi bir kama, somun gibi elemanlara ihtiyaç olmadan yatay elemanlar ile dü?ey elemanlar?n birle?imi kolayl?kla sa?lanabilir.
 • Dü?ey elemanlar üzerinde bulunan fi ncanlar ile montaj ve söküm i?lemleri pratik
 • bir hale gelmi?tir.
 • Dü?ey elemanlar(dikmeler) 48,3mm çap?nda 3mm kal?nl???nda, yatay elemanlar 48,3mm çap?nda 2,5mm kal?nl???nda TSE belgeli standart borulardan üretilmektedir.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir,
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.


Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme (Dü?ey Eleman),
 • Yatay Eleman,
 • Alt Ayar Eleman?,
 • Dikme Birle?tirme Eleman?,
 • Konsol,
 • Dayama(Sabit/Ayarl?),
 • Metal Kalas