Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Plywood/Kontraplak rnleri Avusturya MPLY( Welde ) Plywood


Avusturya Welde Plywood (Kavak ve Kay?n)
Height : 1250
Width : 2500
Ağaç : % 100 Poplar

Ebatlar, mm 2500 x 1250 ve 1120 x 2440
Kal?nl?k, mm 15, 18, 21
Uzunluk/Geni?lik Tolerans? +/- 2 mm
Katman Say?s? Kal?nl??a göre 8, 9, 11
Yüzey Türü Düz
Film Yüzeyi 120 g/m2, koyu kahve
Kenar ??lemesi Su Geçirmez Boya
A?aç Türü Kavak
Formaldehyde emisyon türü E1
Suya Dayan?kl?l?k WBP mark
Nem ?çeri?i 8-12 %
Nihai Kesme ??lemi 2,0 MN/m2 (kaynar suda 1 saat beklemeden sonra)
Elastiklik Modülü 5200-4200 N/mm2
Bükülme Mukavemeti 56-48 N/mm2
A??nmayaKar?? Yüzey Mukavemeti (Tambur Dönü?ü) 350-400

WELDE PLYWOOD/PLAYWOOD

?n?aat endüstrisinde kullan?lan "Welde Film Robusta" plywood (kontrplak) ürünleri Avrupa Standartlar?na göre üretilmektedir.


Plywood (Kontrplak) yüzeyleri yüksek s?cakl?k be bas?nç alt?nda el, su geçirmez resin ka??d? ile kaplanmaktad?r. Ka??t (Film) uygulama i?lemi plywood panellerini neme kar?? korur. Ayr?ca, plywood (konraplak) kenarlar? da uygun boya ile neme kar?? dayan?kl? hale getirilmektedir.

 

 

 

Düzgün su geçirmez resin film ile kapl? olan plywood tabakalar? özellikle d?? mekan uygulamalar? için uygundur - Özellike betonarme bina kal?plar?nda.

 

 

 

Ebatlar

 

 • Uzunluk, mm: 2500; 2440 ± 2.0;
 • Geni?lik, mm: 1250; 1220 ± 2.0;

 • Kal?nl?k, mm: 12; 15; 18 ve 21.

 

?stenildi?inde, ba?ka kal?nl?kta da üretim mümkündür. Nominal kal?nl?kta izin verilen varyasyon ham plywood ile ayn?d?r.

 

Yüzeyin görünümüne göre derecelendirme

 

Yüzeyin görünümüne göre belirlenen kaliteler tesisin Teknik Özelliklerine ba?l? olarak belirlenmektedir. Plywood"un yüzeyindeki kusurlara göre, ürünler Ekstra, Standart veya Ekonomi olarak üç s?n?fa ayr?lmaktad?r.

 

 

Kusur Ad?

Kabul ?artlar?

Ekstra

Standart

Ekonomi

Tabaka Gönyeselli?i De?i?ikli?i

Tabaka kenar?n?n do?rusal her bir metresi ba??na 1 mm’ye kadar izin verilir.

Renk De?i?imi

?zin Verilir

?zin Verilir

?zin Verilir

Alt film katlanma mukavemeti ve film yüzeyinde yüzey/katman kusurlar?ndan kaynaklanan izin görülmesi

Metrekare ba??na toplam 2 adet olmak üzere, budaklar için 15 mm’ye kadar, yar?klar için 5 mm"ye kadar izin verilir.

Metrekare ba??na toplam 5 adet olmak üzere budaklar için 15 mm’ye kadar, yar?klar için 5 mm"ye kadar izin verilir.

?zin Verilir

Eksik Film

?zin Verilmez

Toplam yüzeyin %1’ine kadar

Toplam yüzeyin %2’ine kadar

Yüzeyde ?ime

?zin Verilmez

?zin Verilmez

50mm çapa kadar, metrekare ba??na 1’e kadar izin verilir.

         

 

 Özellikler

 • Fiziksel ve mekanik dayan?kl?l?k
 • Sürtünmeye ve neme kar?? sa?laml?k
 • Zaman içinde ebatlarda a??nma olmaz
 • Az ?i?me
 • Düzgün olarak kullan?ld???nda ve sakland???nda çoklu kullan?m
 • Zamanla, kullan?m neticesinde en az kay?p
 • Emekten tasarruf
 • Yüksek kaliteli beton yüzey sa?lar
 • Kullan?m sonras? temizli?i kolayd?r

 
Fiziksel ve mekanik özellikler

 

Kriterler

?ç katman kombinasyon de?eri

Kavak/kavak veya kay?n/kavak

Kay?n/kavak/ kay?n

1

Yo?unluk, kg/m3

450-500

550-670

 

 

2

 

Elastiklik bükülme modülü, N/mm2:
- ? A?aç damar? boyunca ?

4900

8000

- E A?aç damar?na dik olarak ?


4000

4000

 

 

3

N/mm2 olarak bükülmeye kar?? dayan?kl?l?k:
- A?aç damar? boyunca Ω ?

40

65

N/mm2 Olarak bükülmeye kar?? dayan?kl?l?k:
- A?aç damar? boyunca Ω ? 40 65 - A?aç damar?na dik olarak Ω ?

30

48

4

Sürtünmeye kar?? mukavemet
/Tambur – Dönü? say?s?/

350-400

350-400

 

Kullan?c? Talimatlar?

 • Plakalar düzgün çubuklar üzerinde kuru bir yerde saklanmal?d?r.
 • Kenarlar?n hasar görmemesi için plakalar dikkatli bir ?ekilde ta??nmal?d?r.
 • Panel yüzeylerinin hasar görmemesi için kesim ve delme i?lemlerinin uygun araçlar ile yap?lmas? gereklidir.
 • Kesim ve delme i?leminden sonra, aç?lan yüzeylerin su geçirmez boya ile kapat?lmas? gereklidir.
 •  
 • Plakalar kullan?lmadan once, kolay söküm için kal?p ya?? kullan?lmal?d?r.
 • Kal?p yap?s? in?a edildikten sonar, sadece özel olarak tasarlanm?? montaj ekipman?n?n kullan?lmas? önerilmektedir.

Önemli!

Film Kapl? Plywood 30-35 kere kullan?m için tasarlanm??t?r.

Etkili çoklu kullan?m ve tasarruf sa?lama tabakan?n do?ru kullan?m?na, sa?lanmas?na ve bak?m?na ba?l?d?r.

 

Tecrübeye ba?l? olarak, in?aat endüstrisinde maksimum yük ko?ullar? alt?nda güvenli kullan?m için garanti olan plywood uygulamas? için a?a??daki öneriler yap?lmaktad?r.

 

 

No

Destek Mesafesi,

m

Film kapl? plywood kal?nl???,
mm

Betonarme tabliyeye dair önerilen maksimum kal?nl?k

1

0.50

21

16 – 20

2

0.50

18

14 – 16

3

0.625

21

12 – 14

4

0.625

18

< 12

 

 

Not: Veriler kavak ürünü plywood için geçerlidir.

 

Uygulama

?n?aat Endüstrisi - Kal?p için

 www.google.com
www.google.com.tr
www.bayou.com.tr
www.plywood.com.tr
www.plywoodturkey.com
www.balkotrade.com/plywood
www.ankaraplywood.com
www.sanalsektor.com
www.eplywood.com
www.iskelekalipdunyasi.com
www.yellowpages.com.tr
tr.wikipedia.org
en.wikipedia.org
www.yahoo.com
www.yahoo.co.uk
www.bbc.co.uk
www.gazeteoku.com