´╗┐
├ťr├╝n Bul/Ara
├ťr├╝nlerimiz Aksesuarlar D÷rt Yollu Ba?l?kl? ▄st Ayar Mili
D÷rt Yollu ▄st Ayar Mili

Kal?plarda kullan?lan H20"ler uygulamaya girdikten sonra, dört yollu ba?l?k kullan?lmaya ba?lanm??t?r. Bu ba?l?k H20 Ah?ap Kiri?in kal?p alt?na yerle?tirilmesini ve sabitlenmesini sa?lar.

Dört yollu ba?l?klar teleskopik dikmenin iç borusuna sabit kaynakl? ?ekilde tak?labildi?i gibi hareketli olarak da olarak iç boru üzerine geçmeli ?ekilde üretilmektedir.  

Dört yollu ba?l?k kal?pta do?rudan kullan?labildi?i gibi Masa Tipi veya Kovanl? tip kal?p alt? iskelelerinde çerçevelerin yerle?tirilemedi?i uç noktalarda destekleyici ta??y?c? eleman olarak da yayg?n bir ?ekilde kullan?lmaktad?r.

Uygulama Resimleri
D÷rt Yollu ▄st Ayar Mili   D÷rt Yollu ▄st Ayar Mili