´╗┐
├ťr├╝n Bul/Ara
├ťr├╝nlerimiz Aksesuarlar ăiroz (Yayl? Kal?p Kilidi)
ăiroz (Yayl? Kal?p Kilidi)

Ç?ROZ, KALIP K?L?D?, YAYLI MANDAL,YAYLI TAKV?YE K?L?D? gibi adlara sahip olan Çirozkolonlar?n kar??l?kl? demirleri veya demir donat?y? birbirine ba?lay?p ayn? uzakl?kta tutar ve aradaki mesafeyi sabit tutmaya yarar. Di?er bir tan?mla çiroz perde, kolon ve kiri? kal?plar?n?n kar??l?kl? tespitinde saplama yerine demir çubuk kullan?lmas? halinde; çubu?un iki ucuna tak?larak kal?b?n aç?lmas?na mani olur. Çelik di?li-yayl? mandal? sayesinde demir çubu?u emniyetle s?karak tutar.

 

Çirozun en çok ise yarad??? noktalar;

  • Beton döküm esnas?nda veya sonras?nda kolon demirlerini birbirine s?k?ca kenetler.
  • Deprem esnas?nda yanal kuvvetlere kar?? koyar.
  • Kolon demirlerini birbirine tutturarak pas pay? bölgesinin sabit kalmas?n? sa?lar.
  • Bir ucu 90` olursa kaymas? daha kolay olmaktad?r, 135` olursa kollar? kenetlenerek kayma zorlasir.


Di?er bir özelli?i ise etriye serbest aç?kl???n? azaltarak sismik yükler alt?nda etriyenin burkulmas?n? önlemesidir.

 

Demir çekme kapasitesi 3 tondur. 8"lik ve 10"luk demir ile kullan?l?r. Aletin kullan?lmas? için vidal? ve kollu olmak üzere iki adet germe makinesi vard?r.

Ürünlerimiz mukavemeti art?rmas? için ön k?s?mda üçgen deste?e sahiptir ve gerekli test sertifikalar?na sahiptir.

Ürün Özellikleri:

  •   Ebatlar: 70 X 105 x 3/4mm
  •   A??rl?k: 330 Gr
  •   Yüzey ??leme: Galvaniz


 

 


 

 

 

 

 

Uygulama Resimleri
ăiroz (Yayl? Kal?p Kilidi)