Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Aksesuarlar Tie-rod, Tie-rot, Tayrod, Tij Ovalama
Tie - Rod Demiri

Tie Rod (Tie Rot -Tij-Rod - Tayrot ) / Yass? Tei-Rod


? Perde-kolon ve kiri? kal?plar?nda panolar?n aras?ndaki ba?lant?y? ve kal?p       kurulumunu sa?layan, kal?p aksesuarlar?ndan en önemlisidir.
? Kal?p gergi mili de denir.
? Çok çe?itli kal?plarda kullan?c?n?n ihtiyac?na göre kullan?labilir.
? Boylar? ve çaplar? de?i?ken olarak üretilir.

Tie Rod kullanman?n avantajlar?:


? Kullan?lmas? ve bak?m? kolayd?r.
? Kal?ba sa?laml?k verir.
? Kurulumu ve sökümünün h?zl? olmas? nedeniyle zamandan ve i?çilikten tasarruf sa?lar.
? Kullan?m ömrü uzundur dolay?s?yla defalarca kullan?labilir.

Tie Rod Teknik Özellikleri

Sektörünün en önemli kal?p elemanlar?ndan olan Tie Rod a?a??daki aksesuarlarla birlikte güvenli bir ?ekilde kullan?l?r;


? Tie Rod Somunu,
? Tie Rod aynas?,
? Tie Rod borusu,
? Tie Rod ba?l???,
? Tie Rod boru ba?l??? tapas?,
? Tie Rod koni?i.


Tio Rod ve aksesuarlar? I?IK ?SKELE VE KALIP SANAY? taraf?ndan istenilen ebat ve miktarlarda üretilerek piyasaya sunulmaktad?r.

Firmam?z taraf?ndan Ø15/17 çelik tei-rod üretilerek piyasaya sunulmaktad?r. Ayr?ca iste?e ba?l? olarak yass? teirod üretimi de yap?lmaktad?r.

TIE ROD

TIE ROD AND TIE ROD SOMUNU

TIE ROD SET?

 


Uygulama Resimleri
Tie - Rod Demiri   Tie - Rod Demiri   Tie - Rod Demiri   Tie - Rod Demiri