Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz Kamal? Tip ?skele Çelik Döküm Ba?l?kl?
Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )

Bu sistemin;

 • Yatay Elemanlar? “Kurta?z? Çelik Döküm Ba?l?kl?” olarak imal edilir.
 • Kurulumu ve sökümü h?zl? ve kolayd?r.
 • Yatay eleman ile dikmenin kenetlendi?i flan? noktalar?nda, yatay elemana Döküm olarak monte edilen ba?l?klar yük ta??ma kapasitesini art?rmaktad?r.
 • Flan?a sekiz yönden ba?lant? sa?lanabilir.
 • Yatayda ve dü?eyde de?i?ik ölçülerde kullan?labilmektedir.
 • Pres bask? ve Man?on Kaynakl? sisteme göre yük ta??ma kapasitesi daha yüksektir.
 • Genellikle cephe çal??ma iskelesi olarak tercih edilebildi?i gibi, iç mekanlarda montaj, dekorasyon ve restorasyon (yenileme) i?lerinde de tercih edilmektedir.
 • Ayr?ca dö?eme altlar?nda kal?p alt? yük ta??ma iskelesi olarak rahatl?kla kullan?labilmektedir.
 • Her türlü cephe tasar?mlar?na ve dö?eme ile kiri? altlar?na göre dikmelerdeki flan?lar? sayesinde uyum sa?lama imkân? vard?r.
 • Sisteme ait dikme elemanlar? 3mm kal?nl???nda yatay elemanlar? ise 2,5 mm kal?nl???nda TSE belgeli 48,3 mm çapl? standart borulardan üretilir.
 • Kamalar 6 mm kal?nl???ndad?r.

Sistemi olu?turan elemanlar iste?e ba?l? olarak;

 • Dald?rma boya ile boyanabilir,
 • Eloksel boya ile boyanabilir,
 • Elektro galvaniz yap?labilir,
 • S?cak dald?rma galvaniz yap?labilir.

Not: Bedeli ödenmek ?art?yla üretilen sistemler istenilen renklerde boyanabilir.

Sistemi olu?turan elemanlar;

 • Dikme (Dü?ey Eleman),
 • Yatay Eleman,
 • Kriko Alt Ayar Eleman?,
 • Kriko Üst Ayar Eleman?,
 • Birle?tirme Eleman?,
 • Ba?lang?ç Aya??,
 • Metal Kalas,
 • Metal Merdiven,
 • Sabit Dayama,
 • Ayarl? Dayama,
 • Konsol.


Çelik Döküm Ba?l?kl? Yatay Eleman


TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap? Boru Kal?nl??? A??rl??? (kg)
I-KADBY–500 500 48 mm 2,5 mm 2,5
I-KADBY–700 700 48 mm 2,5 mm 3
I-KADBY–1000 1000 48 mm 2,5 mm 4
I-KADBY–1500 1500 48 mm 2,5 mm 5
I-KADBY–2000 2000 48 mm 2,5 mm 7
I-KADBY–2500 2500 48 mm 2,5 mm 8
I-KADBY–3000 3000 48 mm 2,5 mm 9,5

 

Çelik Döküm Ba?l?kl? Ayarlanabilir Dayama Eleman?

 

 

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)
A??rl???
(kg)
I-KADBAD 250/250 250-500 48 2,5 2,5

Döküm Ba?l?kl? Sabit Dayama Eleman?

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)
A??rl???
(kg)
I-KADBSD 250 250 48 2,5 1,5
I-KADBSD 400 400 48 2,5 2,0

Çelik Döküm Ba?l?kl? Konsol Eleman?

TEKN?K ÖZELL?KLER

Ürün Kodu Boyu (mm) Boru Çap?
(mm)
Boru Kal?nl???
(mm)
A??rl???
(kg)
I-KADBK 500x500 500 48 2,5 7
I-KADBSD700x1000 700 48 2,5 9

Uygulama Resimleri
Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )   Kamal? ?skele (Çelik Döküm Ba?l?kl? )