Ürün Bul/Ara
Ürünlerimiz PVC Plastik rnler T Profili


T Profili

T-Profili ço?unlukla dö?emeler için kullan?lmaktad?r.

Panolar?n aras?ndaki bo?luklar? doldurarak, ?erbetin bo?luklara s?zmas?na mani olur.

Ayr?ca kal?b?n da kolay bir ?ekilde sökülebilmesini sa?lar.

Çok kere kullan?labilme özelli?ine sahiptir.

Boyu üç metredir.